Amb data 8 de setembre, s´ha publicat en el BOE el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de seguretat social de les persones treballadores al servei de la llar. La norma tracta d´equiparar a aquest col·lectiu amb la resta de persones treballadores per compte d´altri en els àmbits del sistema extintiu de la relació laboral i de la prestació per desocupació, entre altres extrems. La nova normativa no tindrà efectes retroactius.

Nova protecció per desocupació per al col·lectiu

L´any 2012 es va aprovar a Espanya el règim actual d´empleades de llar possibilitant a les mateixes l´accés al Règim General. Les empleades de llar van començar a cotitzar des de la primera hora treballada i podien donar-se de baixa en cas de malaltia.

No obstant això, no es va regularitzar la seva situació de dret a atur després de finalitzar el seu contracte. Per a ratificar el Conveni 189 de l´Organització Internacional de Treball sobre treballadores i treballadors domèstics i regularitzar l´accés a la prestació per desocupació, el Govern ha aprovat el dret a atur de les empleades de llar.

La norma recull, a més, que les empleades de llar tindran dret a totes les prestacions assistencials disponibles en l´ordenament jurídic laboral i s´incorporaran a la prevenció de riscos laborals.

Perquè un empleat de llar accedeixi a l´atur, haurà de complir els requisits generals per a l´accés a la prestació:

• Estar afiliades a la Seguretat Social i en situació d´alta o assimilada a l´alta en els casos que reglamentàriament es determinin.

• Tenir cobert el període mínim de cotització (360 dies), dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l´obligació de cotitzar.

• Trobar-se en situació legal de desocupació, acreditar disponibilitat per a buscar activament ocupació i per a acceptar col·locació adequada a través de la subscripció del compromís d´activitat.
• No haver complert l´edat ordinària de jubilació que s´exigeixi en cada cas per a causar dret a la prestació per jubilació.

• Estar inscrit com a demandant d´ocupació en el servei públic d´ocupació competent.

Cotització

Les treballadores de la llar començaran a cotitzar per a la seva prestació per desocupació a partir de l´1 d´octubre. La cotització al Fons de Garantia Salarial serà obligatòria també a partir de l´1 d´octubre. A partir d´aquest moment, les empleades de llar podran rebre indemnitzacions en cas d´insolvència.

Les cotitzacions estaran bonificades en un 80% i es mantindrà la reducció d´un 20% en l´aportació empresarial a la cotització per contingències comunes, que ja estava vigent.

A més, s´incrementen els trams de bonificació superiors al 20%, tenint en compte la composició de la llar, els nivells de renda i de patrimoni.

Els ocupadors seran els encarregats de gestionar la cotització de les empleades de llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores al mes.

Càlcul de les bases de cotització

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran en funció de la retribució percebuda per les empleades de llar, prevista en la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat.

Fins a l´any 2022, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l´escala s´actualitzaran en proporció a l´increment que experimenti l´SMI.

L´any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització seran les següents (euros/mes):

Tram 1: Fins a 269 … 250
Tram 2: Des de 269,01 fins a 418 … 357
Tram 3: Des de 418,01 fins a 568 … 493
Tram 4: Des de 568,01 fins a 718 … 643
Tram 5: Des de 718,01 fins a 869 … 794
Tram 6: Des de 869,01 fins a 1.017 … 943
Tram 7: Des de 1.017,01 fins a 1.166,669 … 1.166,70
Tram 8: 1.166,67 … Retribució mensual

Quantia de les indemnitzacions

La nova norma elimina la figura del desistiment. Fins ara, les empleades de llar podien ser acomiadades sense cap motiu i l´ocupador les indemnitzava amb 12 dies de salari per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats. Això ja no serà així. La norma estableix que s´hauran d´acreditar els motius per a finalitzar el contracte.

La relació laboral podrà extingir-se per alguna de les següents causes, sempre que estiguin justificades:

• Disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les seves despeses per circumstància sobrevinguda.
• Modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar.
• El comportament de la persona treballadora que fonamenti de manera raonable la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

Si la prestació de serveis ha superat l´any de durada l´empleada de llar tindrà dret a conèixer la voluntat del seu acomiadament amb mínim 20 dies d´antelació. Per a la resta de casos, serà amb mínim 7 dies d´antelació. Durant aquest període de preavís enfront de l´acomiadament, l´empleada de llar que presti els seus serveis a jornada completa podrà gaudir d´una llicència de 6 hores a la setmana per a buscar una nova ocupació (sense que existeixi pèrdua ni disminució en la seva retribució).

Déjanos tus datos

Les empleades de llar tindran dret a rebre una indemnització de 33 dies de salari per any treballat si es tracta d´un acomiadament declarat com a improcedent, amb fins a un màxim de 24 mensualitats. I d´una indemnització de 20 dies per any treballat i un límit de 12 mesos si és un acomiadament objectiu.