La reforma laboral limita l´ús del contracte temporal. Aquest tipus de contractes només podran signar-se per circumstàncies de la producció o per substitució d´una persona treballadora, sent la seva durada d´entre 6 mesos com a màxim. Per conveni col·lectiu d´àmbit sectorial podria ampliar-se la durada màxima fins a 1 any.

La nova reforma laboral, regulada a través del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l´estabilitat en l´ocupació i la transformació del mercat de treball, i que entrarà en vigor el pròxim 30 de març de 2022, ha modificat de manera substancial els requisits per a subscriure uns certs contractes laborals.

Probablement, el contracte que més modificacions ha experimentat és el contracte temporal, en un intent per part del legislatiu de limitar al màxim possible el seu ús, i que la majoria de llocs de treball se subscriguin a través de contractes indefinits.

En quines circumstàncies pot subscriure´s un contracte temporal?

El Govern ha volgut reduir els supòsits perquè aquests contractes puguin concertar-se. En concret, desapareixen els tres supòsits tradicionals de contractació temporal, que se substitueixen per dos nous que deixen sense presència l´obra o servei determinat:

• Per circumstàncies de la producció, entenent-se com a tal l´increment ocasional i imprevisible de la demanda i les oscil·lacions que, fins i tot tractant-se d´activitat normal de l´empresa, generen un desajustament temporal entre l´ocupació estable disponible i el que es requereix. La seva durada no podrà ser superior a sis mesos, encara que per conveni col·lectiu sectorial es podrà ampliar com a màxim la seva durada a un any.

• Per substitució d´una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, sempre que s´especifiqui en el contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. La seva durada no podrà ser superior a tres mesos.

En cap cas s´admetrà com a causa de contractació temporal la realització de treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l´activitat habitual o ordinària de l´empresa, encara que sí que es permet quan concorrin les circumstàncies de la producció apuntades en el punt anterior.

Cal destacar que, els contractes temporals de menys de 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l´empresari una vegada hagi finalitzat.

Pas de temporal a indefinit

La nova reforma laboral també contempla un període de temps en el qual un treballador amb contracte temporal passi a indefinit. En concret, les persones treballadores que en un període de vint-i-quatre mesos haguessin estat contractades durant un termini superior a divuit mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d´empreses, mitjançant dues o més contractes temporals per circumstàncies de la producció, adquiriran la condició de persones treballadores fixes i el contracte passarà a ser indefinit.

De la mateixa manera, adquirirà la condició de fixa el treballador que ocupi un lloc que hagi estat ocupat amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de 24 mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb empreses de treball temporal.

Drets dels treballadors amb contractes temporals

La reforma laboral també equipés els drets dels contractes de treballadors indefinits amb els de durada temporal.

Contractes amb treballadors fixos-discontinus.

Els contractes d´aquesta modalitat podran formalitzar-se per a fer treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada. També amb treballs que encara que no tinguin aquesta naturalesa sí que tinguin períodes d´execució certs, determinats o indeterminats.

A més, podran formalitzar-se en el marc d´execució de contractes mercantils o administratives que, sent previsibles, formin part de l´activitat ordinària de l´empresa.

El contracte de treball s´haurà de formalitzar per escrit i reflectirà la durada del període d´activitat, la jornada i la seva distribució horària.

L´empresa haurà de traslladar a la representació legal de les persones treballadores, amb la suficient antelació, a l´inici de cada any natural, un calendari amb les previsions de crida anual, o, en el seu cas, semestral. A més de les dades de les altes efectives de les persones fixes discontínues una vegada es produeixin.

Les persones treballadores fixes-discontínues tenen dret al fet que la seva antiguitat es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats.

Quan existeixin llocs de treball vacants de caràcter fix ordinari, l´empresa haurà d´informar les persones fixes-discontínues i a la representació legal de les persones treballadores sobre l´existència d´aquests.

Déjanos tus datos