Són molts els casos pels quals Hisenda pot acostar-se a l´establiment d´un autònom per a dur a terme una inspecció. En la majoria d´ocasions, aquests funcionaris examinen el negoci perquè troben un desquadrament en els comptes o un nivell de facturació estrany.

L´Agència Tributària realitza regularment inspeccions per a prevenir els delictes de frau fiscal. Les sol realitzar aleatòriament, encara que amb causes justificades. Et comptem els principals motius pels quals realitza inspeccions

Masses despeses deduïbles

Afegir massa despeses deduïbles a fi de pagar menys imposats és una pràctica freqüent entre els autònoms i un dels principals motius que dona lloc a inspeccions per part de l´Agència Tributària.

Sol·licitar la devolució de l´IVA

Un altre punt que sol augmentar la probabilitat de rebre una inspecció d´Hisenda és demanar la devolució de l´IVA, especialment quan la quantia és elevada. Amb freqüència, l´Agència Tributària voldrà comprovar si les xifres quadren o si hi ha algun error en aquesta sol·licitud.

Demanar el NIF intracomunitari

Amb el NIF intracomunitari es poden realitzar operacions dins de la Unió Europea exemptes d´IVA. Aquesta exempció sol donar lloc a la picardia.

Per tant, sol·licitar el NIF intracomunitari pot fer saltar les alarmes i donar lloc a la temuda visita dels tècnics d´Hisenda.

No presentar algun model

També pot ocórrer que algun dels models obligatoris per a l´autònom no sigui presentat dins del termini i en la forma escaient. La no presentació d´un model obligatori és motiu d´inspecció o revisió per part de l´Agència Tributària.

Demanar subvencions

També pot donar lloc a revisió les subvencions. Hisenda sol mirar-les amb lupa a fi d´assegurar-se que hagin estat declarades (i obtingudes) correctament.

Desquadraments entre els models trimestrals i anuals

Els models trimestrals han de quadrar amb els seus corresponents models anuals. Aquesta és una norma bàsica que, de no complir-la al mil·límetre, donarà lloc a una visita d´Hisenda.

Inspeccions aleatòries

Hi ha un important percentatge d´inspeccions que es donen per pur atzar. L´Agència Tributària realitza inspeccions aleatòries entre pimes i autònoms a fi de detectar irregularitats en la seva comptabilitat.

Com procedir davant una inspecció? Drets i obligacions davant una inspecció

La Llei estableix que els treballadors autònoms tenen una sèrie d´obligacions i drets quan un inspector es presenta en el seu negoci amb la finalitat de realitzar un examen de l´activitat.

En concret, les obligacions de l´autònom són:

1. Permetre que l´inspector accedeixi al local quan compti amb una ordre judicial. De fet, el funcionari no necessitarà que l´autònom sigui present durant la inspecció.

2. Quan els agents vulguin usar els ordinadors del negoci, l´autònom no podrà negar-se i haurà de col·laborar en la mesura que sigui possible.

3. El treballador haurà de facilitar tots els documents amb transcendència tributària: llibres comptables, arxius informàtics, llibres auxiliars, programes i factures d´exercicis no prescrits.

4. L´inspector té dret a realitzar còpies de documents o de discos durs si així ho veu procedent, exceptuant dades de caràcter confidencial, i l´autònom haurà de permetre-l´hi.

5. Els treballadors del negoci poden ser interrogats i hauran de limitar-se a la veritat.

Una vegada enumerades les obligacions de l´autònom, és el moment de centrar-se en els drets als quals pot acollir-se durant tot el procés:

1. L´inspector només podrà accedir a l´establiment si compta amb una autorització escrita del delegat d´Hisenda de la zona o domicili fiscal i l´autònom té el dret de demanar-la-hi abans de deixar-li entrar.

2. A més, encara que compti amb aquesta autorització, podrà negar-li l´accés si així ho creu conseqüent i exigir una ordre judicial.

3. Segons la Constitució, el domicili particular és inviolable. És a dir, si l´autònom treballa des de casa sí que serà imprescindible aquesta ordre judicial per a dur a terme la inspecció.

4. En el cas de disposar d´un assessor fiscal o d´un advocat, el treballador per compte propi té dret a posposar el procés fins que sigui present.

5. L´autònom pot exigir la documentació i acreditació de l´inspector.

6. Tret que una ordre judicial digui el contrari, el treballador té dret a exigir que la inspecció es realitzi en horari comercial.

7. L´autònom es pot negar a permetre l´accés a caixes fortes, calaixos amb clau o similars que puguin contenir documents de caràcter confidencial que poden afectar la intimitat, al dret a la inviolabilitat de la correspondència o al dret a no declarar contra si mateix. Per a dur a terme aquest tipus de registres és necessària una ordre judicial.

8. final de la inspecció, quan hagi de signar les diligències, el treballador pot negar-se a això si creu que el document falta a la veritat o té errors i incongruències.

Déjanos tus datos

Portar la informació ordenada i al dia serà la teva millor protecció enfront d´una inspecció. Sé previngut, no deixis aquest important apartat en mans de l´atzar.