Ja és possible presentar la declaració de la renda.

S’inicia la campanya de l’IRPF de 2022, que finalitzarà el 30 de juny de 2023. A aquest efecte, com cada any, l’Agència Tributària ha habilitat en la seva pàgina web el portal de la campanya de renda, des del qual ja és possible descarregar les dades fiscals de l’IRPF.

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és un tribut que han de pagar a l’Estat els ciutadans residents a Espanya. Grava la renda que s’ha obtingut al llarg d’un any, tenint en compte les circumstàncies personals i familiars de cada persona.

La renda del contribuent és la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials i les imputacions de renda que s’estableixin per la llei, amb independència del lloc on s’haguessin produït i qualsevol que sigui la residència del pagador.

Quan comença la campanya de la Renda 2022?

• La presentació per Internet de la declaració de la Renda 2022 començarà l’11 d’abril i s’estendrà fins al 30 de juny de 2023.

• La presentació per telèfon serà des del 5 de maig fins al 30 de juny de 2023.

• El termini per a fer la Renda 2022 presencial, en les oficines de l’Agència Tributària, començarà l’1 de juny i acabarà el dia 30 del mateix mes de 2023.

Quin percentatge de la renda es paga per l’IRPF?

El percentatge de la renda obtinguda que es paga a l’Estat depèn, en primer lloc, de la classe de renda. La procedent de l’estalvi tributa a un percentatge menor que la renda que no forma part de l’estalvi, coneguda com a general.

Aquesta renda general tributa d’acord amb una escala progressiva: el percentatge de la renda que es paga per l’IRPF s’incrementa a mesura que augmenta la renda. D’aquesta manera s’afavoreix a les persones amb menys ingressos.

Els trams per a l’IRPF 2022 són:

• Des de 0 fins a 12.450 euros: retenció del 19%.
• Des de 12.450 fins a 20.199 euros: retenció del 24%.
• Des de 20.200 fins a 35.199 euros: retenció del 30%.
• Des de 35.200 fins a 59.999 euros: retenció del 37%.
• Des de 60.000 fins a 299.999 euros: retenció del 45%.
• Més de 300.000 euros: retenció del 47%.

A més, el contribuent no tributa per la totalitat dels seus ingressos al tipus de retenció més alt, sinó que els percentatges es van aplicant un a un, començant per l’inferior. Per exemple, si una persona ingressa 22.000 euros bruts a l’any, no paga per l’IRPF el 30% d’aquest total, sinó un 19% pels primers 12.450 euros, un 24% dels següents 7.750 euros (segon tram) i un 30% pels restants 1.800 euros (tercer tram).

Nous trams d’IRPF en cinc comunitats autònomes

La tributació autonòmica també presenta importants novetats.

Madrid, Andalusia, Galícia, Múrcia i la Comunitat Valenciana han modificat enguany els trams d’IRPF i ho han fet amb caràcter retroactiu, per la qual cosa afectarà els autònoms d’aquestes comunitats en la seva declaració de la Renda 2022.

A Madrid, la rebaixa de l’IRPF permetrà un estalvi mitjà de 46 euros per cada declarant, imports similars s’estalviaran els autònoms de la resta de comunitats assenyalades en el paràgraf anterior.

Nota Important

En confeccionar les declaracions de renda, és important revisar totes les dades facilitades per Hisenda. Alguns conceptes que beneficien als contribuents poden aparèixer de manera errònia, o fins i tot pot ser que no apareguin. Per exemple:

• Si vostè va adquirir el seu habitatge habitual abans de 2013 i pot gaudir de la deducció per compra d’habitatge, cal verificar que apareixen les quotes del préstec satisfetes. I si aquestes apareixen, comprovar que són les correctes.

• Si es perceben rendes del treball, recordi que, fins a uns certs límits, són deduïbles les quotes sindicals o de col·legis professionals, així com les despeses de defensa jurídica.

• En cas de naixement o adopció de fills, és convenient revisar que s’ha computat el mínim per descendents i afegir les dades corresponents.

• És important verificar l’aplicació de les deduccions addicionals establertes per la comunitat autònoma a les quals es tinguin dret.

Déjanos tus datos

Els nostres professionals estan a la seva disposició per a ajudar-lo a liquidar correctament el seu IRPF.