Així es repartiran les ajudes directes per a autònoms i pimes.

Al BOE del dia 14 d’abril s’ha publicat l’Ordre HAC / 348/2021, de 12 d’abril, per la qual es concreten els criteris per assignació d’ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que disposa el Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Cal recordar que l’article 1 d’aquest Reial decret llei estableix que la línia compta amb una dotació total de 7.000 milions d’euros i s’articula en dos compartiments. Un primer compartiment, amb una dotació de 5.000 milions d’euros, per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les ciutats de Ceuta i Melilla; i un segon compartiment, amb una dotació de 2.000 milions d’euros, per a les comunitats autònomes de Balears i Canàries.

Activitats previstes en els codis de la CNAE

El sol·licitant haurà d’haver realitzat durant 2019 i 2020 a l’almenys una de les activitats previstes en els codis de la CNAE determinats per la normativa que regula la concessió de les ajudes i continuar en el seu exercici en el moment de la sol·licitud. Quan es tracti de grups, bé l’entitat dominant, bé qualsevol de les entitats dominades, hi haurà hagut de realitzar i continuar desenvolupant a l’almenys una de les activitats previstes en els codis de la CNAE com a activitat principal.

Grups Consolidats

Els grups podran presentar sol·licituds d’ajudes en els diferents territoris en què operin, d’acord amb el que disposa l’article 3.4 de Reial decret llei. En qualsevol cas, la sol·licitud serà presentada per la societat representant del grup en tot cas i inclourà a totes les entitats que hagin format part del grup en 2020. Les entitats que hagin format part d’un grup en 2019, però no en 2020, seran considerades com a independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada.

Entitats en règim d’atribució de rendes

Les entitats en règim d’atribució de rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques podran sol·licitar els ajuts que compleixin les condicions per a això. La beneficiària directa de l’ajut serà l’entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips. Si és d’aplicació l’article 3.2.b), les magnituds que cal considerar en la determinació de l’ajuda es calcularan en seu de l’entitat.

Sol·licitants acollits a estimació objectiva

Les persones acollides al règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 o 2020 els és aplicable el que disposa l’article 3.2.a) del Reial decret llei en tot cas, és a dir, amb independència de què executi altres activitats a les quals sigui aplicable el règim d’estimació directa i fins i tot quan s’hagi renunciat al mateix règim d’estimació objectiva per 2021.

S’assenyala que no és possible aplicar a un beneficiari simultàniament les lletres a) ib) de l’article 3.2 i el que disposa la lletra a) preval.

Sol·licitants acollits a Estimació Directa

Quan l’empresari o professional sol·licitant de l’ajut executi una activitat de comerç detallista el rendiment d’activitats econòmiques es determini mitjançant el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aplicant per aquesta activitat el règim especial del recàrrec d’equivalència en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut equivalent, s’entendrà que el seu volum d’operacions en l’exercici 2019 el constitueix la totalitat dels ingressos íntegres computables fiscalment procedents de la seva activitat econòmica detallista inclosos en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019, mentre que el seu volum d’operacions en l’exercici 2020 serà la suma dels ingressos íntegres computables fiscalment inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats de l’exercici 2020.

Sol·licitants amb domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o executi exclusivament operacions no subjectes o exemptes.

Quan el sol·licitant de l’ajut tingui el seu domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o executi exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d’IVA (articles 20 i 26 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit) i no apliqui el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en 2019 i 2020, als efectes de determinar el compliment del requisit previst en l’article 1.a) de Reial Decret -llei 5/2021, s’entendrà que el volum d’operacions en 2019 i 2020 el constitueix:

a) Per a contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la informació sobre la totalitat dels ingressos íntegres computables fiscalment procedents de la seva activitat econòmica inclosos en la declaració de l’Impost en 2019, així com la suma dels ingressos íntegres computables fiscalment procedents de la seva activitat econòmica inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents a 2020.

b) Per a contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost de la renda de no residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020 respectivament en el cas que aquests pagaments fraccionats es calculin segons el que disposa l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

Quantia de les ajudes

L’ajut màxim que es concedirà serà de:

a) 3.000 euros quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb independència que executi altres activitats en règim d’estimació directa, fins i tot quan s’hagi renunciat al règim d’estimació objectiva per 2021

b) Per a aquells empresaris i professionals el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d’un 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà del:

El 40% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.

El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi dit 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.

Càlcul del nombre d’empleats

A l’efecte dels intercanvis d’informació, el nombre d’empleats a què es refereix l’article 3.2.b) es calcularà tenint en compte el nombre mitjà en 2020 de perceptors de rendiments dineraris de la feina consignats en les declaracions mensuals o trimestrals, de retencions i ingressos a compte (model 111).

Déjanos tus datos

Presentació de sol·licituds

Excepte en els casos que preveu l’apartat 4 de l’article 3, les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar davant la Comunitat Autònoma, o les ciutats de Ceuta o Melilla, en què el beneficiari tingui el seu domicili fiscal.