La base reguladora és un barem que s´utilitza com a referència per part de la Seguretat Social per a calcular la quantia de les diferents prestacions als treballadors. No tots els treballadors perceben el mateix en cas de jubilació o incapacitat temporal o permanent. Per tant, és necessari aquest barem de la base reguladora per a establir el que li correspon a cada ciutadà.

A pesar que altres factors intervenen també a l´hora de determinar la quantia final d´una pensió, del tipus que sigui, totes depenen en un percentatge de la base reguladora. No importa que el cas, la pensió i la prestació siguin diferents en cada ocasió, la base reguladora és un criteri que regeix tots els casos.

És el mateix la base reguladora i base de cotització?

La resposta és no. No han de confondre´s en cap concepte. No obstant això, estan molt relacionades, atès que ambdues intervenen en la quantitat final que et correspondrà en sol·licitar una prestació de la Seguretat Social.

• En cada nòmina mensual, a un treballador se li aplica una base de cotització i suposa un percentatge que haurà d´abonar treballador i empresari en forma de tribut a la Seguretat Social. Cada any s´estableixen uns màxims i mínims segons les categories professionals, amb el que es calcularà el que han d´aportar treballador i empresa.

• A més, per a comprendre casos concrets més endavant, és important ressenyar que en cada nòmina han d´estar distingits dos valors que formen part de les bases de cotització: La base de contingències comunes i la base de contingències professionals (la mateixa que l´anterior però afegint hores extra).

• La base reguladora té a veure amb les bases de cotització que un treballador ha aportat al llarg de la seva experiència laboral per a determinar les prestacions que té dret a percebre.

Ara bé, la prestació econòmica que li correspon a cada treballador depèn en funció de les bases de cotització a la Seguretat Social dels anys previs i el tipus de prestació que sol·licita el treballador.

Base reguladora en funció del cas

Per a calcular la prestació econòmica que correspon a cada treballador, el primer que es fa és tenir en compte les bases de cotització a la Seguretat Social dels anys previs a la jubilació. Després d´això, es calcula la base reguladora. Fins a 2013 la base reguladora de la pensió de jubilació es calculava tenint en compte les bases de cotització dels últims 15 anys del treballador, que es va incrementant un any cada any. Així, a partir de 2022 es determinarà la base reguladora d´acord amb 25 anys de cotització dels treballadors; aquesta quantitat s´actualitzarà d´acord amb l´IPC, excepte les dels últims 2 anys.

Base reguladora en la jubilació

Per a calcular la base reguladora que regirà una prestació de jubilació, fa falta seguir una sèrie de passos.

• En primer lloc, conèixer les bases de cotització.

• En segon, conèixer el període de referència: Ja hem comentat que la legislació a aquest efecte ha canviat i que es calcula la base reguladora tenint en compte les bases de cotització dels últims 25 anys. Però això serà a partir de 2022, perquè encara estem en transició cap a aquest nou sistema: En 2021 encara es calcula tenint en compte els últims 24 anys.

• Tercer pas serà actualitzar les bases de cotització a l´IPC. S´utilitza el període comprès des de l´inici de la jubilació fins a 25 anys enrere, excloent els dos últims anys, és a dir, els més recents en el temps.

• Quart pas, suma totes les bases de cotització, tenint en compte cadascun dels mesos. En aquest any 2021, encara seran 288 mesos, els corresponents a 24 anys. A partir de l´any que ve, seran 300 mesos, corresponents a 25 anys.

• En el pas final, per a calcular la base reguladora, és necessari dividir el total de la suma de totes aquestes bases de cotització pel divisor corresponent: En 2021, en tractar-se de 288 mesos i 24 anys, el divisor és 336; en 2022, amb 300 mesos i 25 anys, el divisor serà 350.

Base reguladora en la incapacitat temporal

Per a calcular la base reguladora en cas d´una incapacitat temporal, podem trobar tres escenaris i tres mètodes per a calcular-la:

• En cas que el treballador tingui salari mensual: Obtindrem el resultat després de dividir la base de cotització del mes anterior a la baixa per 30 dies.

• En cas que el treballador tingui salari diari: Obtindrem el resultat després de dividir la base de cotització del mes anterior segons el nombre de dies que tingui aquest mes en qüestió.

• En cas que el treballador sol·liciti la baixa després de començar a treballar en l´empresa: La base reguladora serà la base de cotització del mes dividida pels dies cotitzats d´aquest mateix mes.

Base reguladora en la incapacitat permanent

La prestació per incapacitat permanent està destinada a menors de 60 anys que han sofert alguna malaltia o accident que els incapacita per a realitzar una activitat professional per a la resta de la seva vida.

Per tant, per a calcular la base reguladora serà determinant la causa d´aquesta incapacitat permanent (malaltia comuna, accident laboral o malaltia professional, accident no laboral).

A més, existeixen quatre graus diferenciantes en les incapacitats permanents: Parcial, total, absoluta i gran invalidesa. Cada cas es calcula d´una forma diferent.

Base reguladora en desocupació

Per a aquest cas, és necessari comptar les bases de cotització dels últims sis mesos o 180 dies, en els quals haurà estat donat d´alta el treballador en la Seguretat Social. A més, la Seguretat Social reconeix els dies naturals de cada mes. En essència, com més gran hagi estat l´aportació fiscal del treballador en els últims mesos, així serà la seva prestació per desocupació.

Base reguladora per maternitat o paternitat

La base reguladora en la prestació per maternitat i en la prestació per paternitat es calcula de la mateixa forma que calculem la base reguladora en la prestació per incapacitat temporal a causa de contingències comunes. Això és: dividir la base de cotització de l´últim mes pels dies cotitzats del mes en qüestió.

Base reguladora en autònoms

Déjanos tus datos

En el cas dels treballadors autònoms, la normativa en el tema de les bases reguladores és el mateix que al d´una altra mena de treballadors. Per tant, per a calcular la base reguladora d´un autònom haurem d´atendre la mena de prestació.