L´Agència Tributària ja ha publicat en la seva Seu Electrònica la pestanya de sol·licitud i la data oficial. Aquesta ajuda s´abonarà en un pagament únic mitjançant transferència bancària.

El passat 27 de desembre el Consell de Ministres va aprovar el tercer paquet d´ajudes per a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Entre les mesures s´inclou un xec de 200 euros per a corregir l´alça de preus dels aliments (15,3% al novembre) i que beneficiarà al voltant de 4,2 milions de famílies que tinguin rendes anuals de fins a 27.000 euros i que no gaudeixin d´un patrimoni superior a 75.000 euros, encara que queden exclosos pensionistes i perceptors de l´Ingrés Mínim Vital, ja que a aquests se´ls manté la revaloració de la seva pensió i prestació en un 15%.

Addicionalment, l´Executiu també va decidir rebaixar del 4% al 0% l´IVA en tots els aliments de primera necessitat -com la llet, els ous, les fruites i verdures, el pa o els llegums- i del 10% al 5% productes bàsics com l´oli i la pasta, però deixa fos la carn o el peix. No obstant això, la rebaixa es revertirà l´1 de maig si la inflació subjacent (sense aliments ni energia) descendeix del 5,5%.

Els que demanin el xec només disposen de mes i mig per a realitzar la sol·licitud, del 15 de febrer i el 31 de març de 2023, i hauran de fer-ho en la seu electrònica de l´Agència Tributària. De fet, l´organisme ja ha habilitat en la seva Seu Electrònica la pestanya on les famílies podran sol·licitar aquesta ajuda i consultar l´estat de la seva sol·licitud.

A qui es dirigeix l´ajuda?

Als assalariats, autònoms o aturats inscrits en les oficines d´ocupació que no rebin altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l´Ingrés Mínim Vital.

Quins requisits han de complir els beneficiaris?

Haver percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros anuals i tenir un patrimoni inferior a 75.000 euros. L´habitatge habitual està exclosa del còmput del patrimoni.

El còmput dels ingressos i del patrimoni s´efectuarà sumant els dels familiars que convisquin en el mateix domicili: el sol·licitant, el seu cònjuge o parella de fet, descendents i ascendents fins a segon grau.

No se sumarà l´ingrés i patrimoni de les persones que comparteixin pis sense tenir una relació familiar.

Els beneficiaris han de tenir la residència habitual a Espanya.

Qui no pot sol·licitar el xec de 200 euros?

Les persones que, a 31 de desembre de 2022, percebin l´Ingrés Mínim Vital, o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l´Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues reconegudes, però no integrades en aquests règims.

Els administradors de dret d´una societat mercantil que no haguessin cessat en la seva activitat a 31 de desembre de 2022.

Com fer la sol·licitud i què fer si li deneguen l´ajuda

La sol·licitud es presentarà en la Seu Electrònica de l´Agència Estatal d´Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que es posi a disposició i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari del titular de la sol·licitud en la qual es desitgi que es realitzi l´abonament, ja que aquests 200 euros es rebran mitjançant transferència bancària en un pagament únic. No serà necessari que els sol·licitants aportin més documents, ja que Hisenda s´encarregarà de comprovar si es compleixen els requisits de renda i patrimoni.

Navarra gestionarà la nova ajuda de 200 euros que es va aprovar en el Consell de Ministres el passat 27 de desembre i que està destinada a famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros. Els sol·licitants amb domicili fiscal en la comunitat que vulguin accedir a l´ajuda hauran d´emplenar el formulari que la Hisenda Foral de Navarra habilitarà pròximament en el seu web per a realitzar la sol·licitud. El xec, de pagament únic, es podrà sol·licitar des del 15 de febrer i fins al 31 de març de 2023. De moment es desconeix el nombre de persones que a Navarra podrien beneficiar-se d´una ajuda que en tota Espanya s´espera que arribi a 4,2 milions de famílies.

El decret especifica, a més, que en el cas que la sol·licitud sigui rebutjada, es notificarà al sol·licitant una proposta de resolució denegatòria, en la qual se li indicaran les dades necessàries per a consultar els motius de la denegació en la seu electrònica de l´Agència Tributària. Llavors, el sol·licitant disposarà d´un termini de 10 dies, a comptar des de l´endemà de la notificació de la proposta de resolució denegatòria, per a al·legar i presentar els documents i justificants que consideri pertinents.

Déjanos tus datos

Transcorregut un termini d´un mes, a comptar des de l´endemà de la notificació de la citada proposta, sense la presentació d´al·legacions, documents o justificants, es produirà la finalització del procediment en els termes de la proposta denegatòria, sense necessitat de resolució expressa de l´Administració. I, transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud sense haver-se efectuat el pagament ni haver-se notificat una proposta de resolució denegatòria, la sol·licitud podrà entendre´s desestimada.