El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei de mesures de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l´ocupació que plasma l´acord aconseguit per les organitzacions sindicals, patronals i el Govern.

Aquest últim acord dóna continuïtat a què el precedeix i fa un gran esforç de simplificació pel que fa a la gestió per a les empreses que es beneficien dels Expedients de Regulació Temporal d´Ocupació (ERTO) a més de prorrogar les seves garanties fins el 31 de maig de 2021 .

PLA MECUIDA

En aquesta línia de continuïtat, s´inclou la pròrroga de la vigència de l´article 6 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en el qual es regula el Pla MECUIDA i que substància el dret a flexibilitzar la jornada laboral per exercir la cura de les persones dependents.

NOUS ERTO

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l´autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els de l´III Acord Social en Defensa de l´Ocupació.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits que preveu l´article 23 de Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària , de tramitar una pròrroga simplement presentant davant l´autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Simplificació de tràmits

Les empreses que siguin titulars d´un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d´aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l´autoritat laboral per passar d´un a un altre per accedir a les exoneracions derivades d´una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d´activitat des d´una limitació a aquesta, o viceversa.

N´hi haurà prou amb que remetin una comunicació en aquest sentit a l´autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l´ERTO de què és titular, i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions a l´SEPE.

Manteniment de l´ocupació

Es manté el compromís de manteniment de l´ocupació, en els termes en què ho recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s´acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits a l´repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d´hores extraordinàries i externalitzacions de l´activitat, la prohibició de l´acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Mecanismes de protecció

Continuaran aplicant-la exempció de el període de carència, el comptador a zero, l´augment de l´50% a l´70% de l´percentatge de càlcul de la base reguladora per als que hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent la prestació extraordinària), la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

Exoneracions aplicables

Les tipologies de ERTO amb exoneracions fins el 31 de maig inclouen:

– Sectors ultraprotegits. Aquests sectors (indicats en la llista de codis CNAE de l´última pàgina d´aquesta nota) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions de l´85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball. Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara entren en ella nous sectors (5530 -Càmpings i aparcament de caravanes-, 7734 – lloguer de mitjans de navegació- 9604 -activitat de manteniment físic-), mentre que surten altres tres (1393 – fabricació de alfombras-, 2431 -Estirado en fred- i 3220 – fabricació d´instruments musicals-)

S´han inclòs en aquest llistat aquelles empreses la CNAE entre finals d´abril i finals de desembre no han recuperat l´activitat en percentatge inferior a l´70% i amb un percentatge d´afiliats coberts pels ERTO major de l´15%.

– Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d´impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de maig de 2021, que serà de el 100% de l´aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i de l´90% si tenen 50 treballadors o més.

– ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats poden sol·licitar a l´autoritat laboral un “ERTO per limitacions”.

En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins el 31 de maig destacant, a més, que aquestes començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i de l´90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

GARANTIA JUVENIL

Es flexibilitza el requisit de no haver treballat o no haver rebut atenció educativa o formativa el dia natural anterior perquè la persona jove o menor estranger no acompanyat pugui adscriure a Sistema Nacional de Garantia Juvenil si han estat afectades per un Expedient de Regulació Temporal d´Ocupació .

Es promouran els objectius d´intermediació, ocupabilitat, suport a la contractació i emprenedoria per a aquest col·lectiu.

SEU ELECTRÒNICA DEL SEPE

El Servei Públic d´Ocupació Estatal (SEPE) facilitarà a través de la seva seu electrònica la possibilitat dels seus usuaris exerceixin els seus drets, accedeixin a qualsevol servei o tramitin qualsevol procediment de protecció per desocupació o a través del seu seu electrònica.

SUPORT A L´ECONOMIA SOCIAL

Les sessions dels òrgans d´administració de les associacions, de les societats civils i mercantils i de el consell rector de les societats cooperatives podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l´òrgan disposin dels mitjans necessaris de manera excepcional durant l´any 2021.

Els acords es poden adoptar mitjançant votació per escrit tot i que els estatuts no ho haguessin previst.

SANCIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

S´adequa el procediment administratiu sancionador per estendre actes d´infracció automatitzades sense intervenció directa   d´un funcionari a través d´un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques permetent l´optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS

Els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l´accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes que preveu l´article 2 de el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s´aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l´impacte econòmic i social de l´COVID-2019, podran continuar percebent fins el 31 de maig de 2021.

Déjanos tus datos

Aquesta prestació és incompatible amb la realització d´activitats per compte propi o per compte d´altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d´inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.