El Reial Decret Llei 5/2021, en vigor des del passat 13 de març, presenta un conjunt de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial que pretenen ajudar a l´sosteniment de el teixit empresarial en aquesta crisi generada pel Covid-19. Entre les mesures de naturalesa tributària, s´amplien les opcions per a sol·licitar ajornaments d´impostos.

En relació a la possibilitat de sol·licitar ajornaments d´impostos, es permet per un termini de sis mesos el pagament de tot tipus d´impostos el termini de presentació i ingrés finalitzi entre l´1 i el 30 d´abril.

Aquest ajornament, que va ser aprovat ja en el Reial Decret Llei 35/2020 de 22 de desembre de l´any passat, suposa que els deutes que siguin ajornades podran ingressar a l´octubre, incloent també els pagaments fraccionats de l´impost sobre societats i les retencions sobre nòmines i arrendaments, que habitualment són inajornables.

Com a mesura addicional, no es meriten interessos de demora durant els primers quatre mesos de l´ajornament. S´exigeix que els sol·licitants no hagin facturat més de 6.010.121,04 euros el 2020 i que la quantia ajornada no superi els 30.000,00 euros. Per sol·licitar aquests ajornaments cal estar a l´corrent de les obligacions tributàries.

Quins impostos es poden ajornar?

Entre els impostos que el Consell de Ministres ha inclòs en la possible moratòria estan:

– Retencions trimestrals a treballadors o empresaris (model 111).

– Arrendament o subarrendament d´immobles (model 115).

– Pagaments fraccionats de l´IRPF (models 130 i 131).

– Pagaments a compte de l´Impost de Societats (model 202).

– Declaració trimestral d´IVA (model 303).

Hi ha algun límit?

Sí, el màxim d´impostos que pots ajornar és de 30.000 €.

Terminis

Es concedirà l´ajornament de l´ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d´abril fins al dia 30 d´abril de 2021, ambdós inclosos.

Déjanos tus datos

Com se sol·licita?

Sempre de el termini establert 1-30 abril, ambdós inclosos, els autònoms hauran de presentar l´autoliquidació en la qual s´indiquen les quantitats a ingressar que es volen demorar, així com marcar l´opció ´reconeixement de deute´.