L´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (*IIVTNU), més conegut com a plusvàlua municipal, és un impost que grava l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, al qual hem de fer front quan transmetem un immoble ja sigui per compravenda, donació o herència.

La regulació d´aquest impost, a l´ésser un tribut la gestió del qual s´ha atribuït als municipis, dependrà de la normativa de l´ajuntament on radiqui l´immoble en qüestió.

No obstant això, existeix una regulació genèrica en la Llei d´Hisendes Locals, a la qual s´han d´adequar totes les normatives municipals. Ha estat aquesta llei la que ha estat objecte d´impugnació davant el Tribunal Constitucional, concretament, l´article 107 relatiu al càlcul de la base imposable. Com ja sabrà, la sentència 182/2021 del Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

No obstant això, amb la finalitat de cobrir el buit legal que la sentència ha provocat, el Ministeri d´Hisenda va publicar una llei (Reial decret llei 26/2021) que modifica el precepte declarat inconstitucional.

 

Situacions en les quals el contribuent pot trobar-se

La primera d´elles, les transmissions que es van realitzar abans del 26 d´octubre, però que encara no hagin realitzat l´autoliquidació o que estiguin esperant que l´ajuntament els remeti la liquidació de la plusvàlua. En el primer cas, es recomana que es faci la plusvàlua aplicant una base imposable i una quota de zero. En cas d´estar esperant que l´ajuntament li giri la liquidació corresponent a l´impost, recomanem recórrer-la una vegada es rebi. En qualsevol cas, si l´autoliquidació o liquidació han esdevingut fermes, no cap reclamació, ja que la sentència estableix la irretroactivitat de les actuacions referent a això.

Quant a les transmissions realitzades entre el 26 d´octubre (data de publicació de la sentència) i el 9 de novembre (publicació de la nova normativa de plusvàlua), aquestes estaran exemptes del pagament del tribut en haver estat declarat inconstitucional.

Finalment, quant a aquelles transmissions que s´hagin dut a terme a partir del 10 de novembre, els contribuents hauran d´abonar el tribut i presentar l´autoliquidació o declaració corresponent conforme a la nova normativa.

 

En què consisteix el Reial decret que modifica la manera de calcular l´impost de plusvàlua municipal

La nova normativa adapta l´impost de tal manera que busca que es pagui plusvàlua només en cas que es vengui o hereti un habitatge quan hi ha hagut un guany. Qui vengui una casa en pèrdues estarà exempt del pagament a partir del 10 de novembre, després de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No té caràcter retroactiu.

El reial decret llei estableix dues alternatives de càlcul de l´impost:

• La fórmula objectiva: en aquest cas es multiplicarà el valor cadastral de l´immoble amb uns nous coeficients. Cada any s´aprovarà uns coeficients nous que aniran contemplats, per exemple, en la llei de Pressupostos Generals de l´Estat i evolucionaran en funció del mercat immobiliari. Es tracta d´un mètode optatiu, ja que el contribuent té la possibilitat de tributar en funció de la plusvàlua real obtinguda en el moment de la transmissió de l´immoble.

• La fórmula real: serà un càlcul de la diferència entre el preu de venda o traspàs i el preu de compra o adquisició de l´immoble. Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la resultant del mètode d´estimació objectiva, podrà aplicar la real.

Déjanos tus datos

El contribuent podrà triar entre aquests dos models, aquell que sigui més convenient per a ell. Recordem que aquest impost grava el valor cadastral del sòl de l´immoble, no del vol. Una altra novetat és que seran gravades les plusvàlues generades en menys d´un any, calculades entre la data d´adquisició i la d´alienació.