El canal de denúncies sorgeix com a mesura per a protegir a totes les persones que denuncien o informen sobre casos de corrupció, frau o violacions de les lleis als països de la UE.

Aquests canals de denúncia estaran protegits per a evitar que es produeixin represàlies contra les persones denunciants.

Les companyies obligades a crear aquests canals de denúncia són:

• Persones físiques o jurídiques amb empreses de 50 o més persones ocupades.

• Empreses pertanyents al sector financer o persones jurídiques que, encara que no tinguin domicili a Espanya, desenvolupin activitats mitjançant sucursals o agents sense domicili permanent.

• Partits polítics, sindicats, patronals o fundacions creades pels mateixos que rebin fons públics.

• Grups de societats.

El passat 13 de juny va finalitzar la data límit per a crear canals de denúncia en companyies amb plantilles de més de 249 persones.

La pròxima data límit està establerta per a l´1 de desembre de 2023 per a empreses de més de 50 persones en plantilla.

La Inspecció de treball començarà a multar en tres mesos a les empreses que no comptin amb el canal de denúncies efectiu.

Quina és la funció d´un canal de denúncies?

Els canals de denúncia tenen la fi de protegir a totes aquelles persones que denuncien o informen sobre casos de corrupció, frau o violacions de les lleis als països de la UE.

Els canals de denúncia pretenen protegir els denunciants que treballin en el sector privat i públic, que tinguin informació i coneixement sobre infraccions laborals.

S´ha de protegir a tots els treballadors, tant indefinits com a temps parcial i amb contractes de durada determinada.

També als funcionaris i treballadors del sector públic i a tercers que facilitin informació al denunciant.

Així mateix, la protecció s´estendrà a terceres persones que tinguin relació amb la persona informant i puguin sofrir represàlies. S´inclouen:

• Persones que assisteixin a l´informant per a alertar sobre una irregular determinada.

• Familiars de l´informant que mantinguin una relació laboral amb l´empresa.

• Entitats per a les quals treballi la persona informant o amb les quals mantingui relació en el context laboral.

En tot cas se´ls protegirà sempre que revelin infraccions laborals.

Cal destacar que l´informant no perdrà protecció encara que de manera posterior es verifiqui que la informació facilitada era inexacta o no arribés a materialitzar-se.

La part fonamental és que la persona informant tingui motius raonables i de pes per a pensar que aquesta informació era veraç en el moment d´efectuar la comunicació.

Noves obligacions

El passat 20 de febrer de 2023 es va publicar en el BOE, després de ser aprovada en el Congrés, la nova Llei de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta Llei obliga algunes companyies a implantar canals de denúncia, d´acord amb la Directiva (UE) 2019/1987, del Parlament Europeu, de 23 d´octubre.

La Directiva inclou l´obligació per als Estats membres, exigint la creació de canals de denúncia, tant a nivell intern, com a extern a l´organització, en els quals es garanteixi la confidencialitat.

Per a això, s´estableixen 3 nivells:

• Canal de denúncies en la pròpia entitat, a nivell intern.

• Si aquest canal no realitza la seva funció adequadament, es passaria al següent nivell, canal de les autoritats competents.

• Si les autoritats no actuen, o es preveuen perills imminents, la norma assenyala l´ús dels mitjans de comunicació.

Què es pot denunciar?

Els canals de denúncia permetran denunciar infraccions que vulnerin les lleis de la UE en relació amb els serveis financers, protecció del medi ambient, contractació o salut pública, entre altres.

Els canals de denúncia protegeixen a totes aquelles persones que alerten sobre:

• Infraccions penals i administratives greus o molt greus.

• Infraccions del dret de la Unió Europea i que afectin els interessos financers de la UE.

Com es protegeix el denunciant?

La Llei prohibirà que una persona treballadora que informa sobre regularitats:

• Sigui comiat o se suspengui el seu contracte laboral.

• Se li apliquin mesures disciplinàries o qualsevol modificació negativa de les seves condicions de treball.

• Sofreixi assetjament o qualsevol tipus d´intimidació.

Sancions en el cas de no complir amb el canal de denúncia

La Llei contempla sancions de fins a un milió d´euros per a les empreses.

Les multes podran oscil·lar:

• Des de 1.001 a 300.000 euros si es tracta de persones físiques.

• Des de 10.001 a 1.000.000 d´euros en el cas de les jurídiques.

Déjanos tus datos

A més, se sancionaran a persones en el cas de presentar denúncies falses o a les empreses que revelin aquestes denúncies.